พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ (นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย)
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กล่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์
เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

แผนการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

กรอบคุณธรรมและนโยบายการตรวจสอบภายใน

     กรอบคุณธรรม

       

     - นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

       

แผนการตรวจสอบระยะยาว

     - แผนตรวจสอบภายในระยะยาว ปีพ.ศ. 2564-2566

 

แผนการตรวจสอบประจำปี

     - แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       

     - แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

       

แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566

       

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

     - กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

        

    กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

        

กลับสู่ด้านบน