พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์
เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

1. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยแรก ในวันที่ 2 มีนาคม 2561  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

 2. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สอง ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

3. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ในวันที่  9 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

4. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

5. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

 6. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ในวันที่  9 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

7. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สี่ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

1. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยแรก ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

2. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่หนึ่ง ในวันที่ 4 เมษายน 2562  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

3. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สอง ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

4. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

 5. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

6. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

7.  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

8.  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

1.2563 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16  มกราคม  2563  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

2.2563 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยแรก ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

3.2563 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

4.2563 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่สอง ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

กลับสู่ด้านบน