พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ (นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย)
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กล่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์
เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

การจัดการความรู้ (KM)เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

แผนการจัดการความรู้ (2558-2560)

แผนการจัดการความรู้ (2561 -2563)

แผนการจัดการความรู้ (2564-2566)

1. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

3. เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ระบบแท่ง)

4. วินัยและการรักษาวินัย

5. การรับและการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์/บัญชีชดใช้

6. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การปฏิบัติราชการและสิทธิประโยชน์ สิทธิสวัสดิการของพนักงาน

7. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  1. ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น

  2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ

  3. ตำแหน่งประเภททั่วไป

  4. พนักงานครูเทศบาล

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

การลาของผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล

การลาของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

การลาของพนักงานจ้าง

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบงานสารบรรณและการจัดทำเอกสารของราชการ

กลับสู่ด้านบน