พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กล่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน/รักษาราชการแทน

ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 521 คน

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย

update คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

update คำสั่งการมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการเเทนปลัดเทศบาลในการบริหารราชการในส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลแม่อาย 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

กลับสู่ด้านบน