พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ (นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย)
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กล่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

เทศบาลตำบลแม่อายประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล No gift Policy

สถานที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้, วันที่จัดกิจกรรม: พุธ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2564 ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 596 คน

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น. เทศบาลตำบลแม่อาย นำโดยนายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ได้จัดกิจกรรมโดยนำหัวข้อเรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แจ้งเพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่อายทุกคนได้มีค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน ให้มีคุณธรรมและจริยธรรม ปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริตและมีจิตบริการ  เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงได้ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้ถือปฏิบัติ เป็นการสร้างความเชื่อมั่น ในการบริหารงาน รวมทั้งพัฒนาหน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อสาธารณชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่อาย

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

กลับสู่ด้านบน