พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ (นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย)
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กล่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

เทศบาลตำบลแม่อาย จัดโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

สถานที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้, วันที่จัดกิจกรรม: พฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 504 คน

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อสม.ประจำหมู่บ้าน และ อาสาปศุสัตว์ เข้าร่วมรับการอบรมฯ บรรยายโดยท่านวิทยากร นายพงศธร อยู่จำรัส ปศุสัตว์อำเภอแม่อาย ณ ห้องประชุม ชั้น3 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่อาย ผู้จัดโครงการ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่อาย

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

กลับสู่ด้านบน