พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ (นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย)
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กล่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

การประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2565

สถานที่จัดกิจกรรม: เทศบาลตำบลแม่อาย, วันที่จัดกิจกรรม: อังคาร ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565 ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 325 คน

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.  เทศบาลตำบลแม่อาย จัดประชาคมระดับตำบลเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของเทศบาลตำบลแม่อาย  ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

กลับสู่ด้านบน